PADI eLearning Emergency First Responce
tripadvisor icon2  itakaLogo facebook icon 

 info@ipadivers.com

pl uk 
ru
0048 605 520 479 
00357 97 60 11 43 

 

Search

Emergency First Response Course PADI

smallPL PADI Emergency First Response Course
1 dzień szkolenia

Rescue Course powinien zrobić każdy płetwonurek bez wyjątku. Sytuacje awaryjne zdarzają się każdemu. Po tym kursie nasze szanse na poradzenie sobie z sytuacją awaryjną rosną i będziesz wiedział jak uniknąć następstw po wypadku.
Instruktor PADI w Centrum Nurkowym IPA Divers na Cyprze jest również instruktorem reagowania w sytuacjach awaryjnych.

Następujące kursy EFR są oparte na międzynarodowych uznanych wytycznych medycznych dotyczących opieki medycznej w nagłych wypadkach.

Podstawowa pielęgnacja (CPR) - ten kurs opisuje kroki i techniki postępowania z zagrażającymi w życiu przypadkami. Trenujesz  umiejętności pomagania pacjentom, którzy nie oddychają, nie bije im serce, mogą mieć uraz kręgosłupa, mogą być w stanie wstrząsu lub mogą mieć poważne krwawienie. Dowiesz się, jak wykonać CPR i kontynuować monitorowanie pacjenta, aby zapewnić szansę przetrwania, czekając na  pomoc medyczną.
Drugorzędna pielęgnacja (pierwsza pomoc) - Ponieważ wiele stanów zdrowia nie zagraża życiu, a usługi medyczne są czasami opóźnione lub niedostępne, kurs ten uczy, jak zapewnić pierwszej pomocy, jak zmniejszyć ryzyko bólu i zmniejszyć ryzyko dalszych następstw wypadku. Nauczysz się oceniać różne urazy i choroby oraz ćwiczyć bandażowanie i szynowanie.

Opieka nad dziećmi - kurs pozwala uczestnikom nauczyć się, praktykować i stosować specjalne umiejętności w sytuacjach awaryjnych, które pomagają niemowlętom i dzieciom w nagłych wypadkach. Jest przeznaczony dla tych, którzy pracują z dziećmi lub prawdopodobnie będą musieli reagować na niebezpieczeństwa związane z udziałem młodzieży. Kurs ten jest często włączany do kursów Primary Care (CPR) i Secondary Care (pierwszej pomocy).

Opieka nad dziećmi - kurs pozwala uczestnikom nauczyć się, praktykować i stosować specjalne umiejętności w sytuacjach awaryjnych, które pomagają niemowlętom i dzieciom w nagłych wypadkach. Jest przeznaczony dla tych, którzy pracują z dziećmi lub prawdopodobnie będą musieli reagować na niebezpieczeństwa związane z udziałem młodzieży. Kurs ten jest często włączany do kursów Primary Care (CPR) i Secondary Care (pierwszej pomocy).

CPR & AED - Kurs ten skupia się na szkoleniu osób prowadzących szkolenia w zakresie CPR i nauczaniu uczestników, jak stosować AED (zautomatyzowany zewnętrzny defibrylator). Kurs ten jest często włączany do programów pierwszej pomocy w pracy.
Pierwsza pomoc w miejscu pracy - w niektórych regionach, takich jak Wielka Brytania, Australia i Kanada, przepisy rządowe wymagają wzmocnienia CPR i szkoleń pierwszej pomocy w miejscu pracy. Programy pierwszej pomocy w pracy przeznaczone dla tych obszarów obejmują dodatkowe tematy i umiejętności spełniające wymagania, a jednocześnie ułatwiają naukę EFR w zakresie szkoleń.
Odświeżanie EFR - dobrym pomysłem jest odświeżenie CPR i umiejętności udzielania pierwszej pomocy co 24 miesiące, a to jest właśnie to, czego uczy się EFR Refresher. Koncentrując się na kluczowych umiejętnościach, kurs pozwala na aktualne wytyczne i gotowość do udzielenia pomocy w razie potrzeby.

smallUK PADI Emergency First Response Course
1 day course

Emergency First Response training focuses on building confidence in lay rescuers and increasing their willingness to respond when faced with a medical emergency. Course participants learn simple to follow steps for emergency care and practice applying skills in a nonstressful learning environment. All courses are supported by self-study manuals, videos and quick reference cards to enhance learning and allow you start learning right away. 

The following EFR courses are based on internationally recognized medical guidelines for emergency care.

Primary Care (CPR) – This course teaches you the steps and techniques for handling life-threatening emergencies. You’ll practice skills for aiding patients who aren’t breathing, have no heartbeat, may have a spinal injury, may be in shock or who may have serious bleeding. You’ll learn to how to perform CPR and continue to monitor the patient, so that you provide every possible chance of survival while waiting for emergency medical services to arrive.
Secondary Care (First Aid) – Because many medical conditions are not life-threatening and emergency medical services are sometimes delayed or unavailable, this course teaches you how to provide first aid that eases pain and reduces the risk of further harm. You’ll learn to assess a variety of injuries and illnesses and practice bandaging and splinting.

Care for Children – This course allows participants to learn, practice and apply emergency care skills specific to helping infants and children with medical emergencies. It’s designed for those who work with children or are likely to have to respond to emergencies involving youngsters. This course is often integrated with Primary Care (CPR) and Secondary Care (First Aid) courses.

CPR & AED – This course focuses on CPR training and teaching participants how to use an AED (automated external defibrillator). When workplace or governmental requirements specify this training, the CPR & AED course meets the need. This course is often integrated into First Aid at Work programs.
First Aid at Work – In some areas, such as Great Britain, Australia and Canada, governmental regulations call for enhanced CPR and first aid training for the workplace. First Aid at Work programs designed for these areas include additional topics and skills to meet requirements while following the easy to learn EFR approach to training.
EFR Refresher – It’s a good idea to refresh your CPR and first aid skills every 24 months, and that’s what the EFR Refresher course is designed to do. Focusing on key skills, the course allows you to stay up-to-date and ready to lend aid when needed.

Polecamy / Recommended

Zakrzówek gdynia dive cypr24n     IPAPolice

Kontakt / Contact Us

 • Operating :

  całorocznie / All year round 
 • Address:

 • IPA DIVERS

  Kavo Gkreko 428 shop nr 8, 5296 Protaras, Cyprus
 • Telephone: 

 • pl  ru uk
  0048 605 520 479

  00357 97 60 11 43  
     
 • Email:

  info@ipadivers.com

 5 STAR PADI DIVE CENTER Custom 2